Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Overtum  

Artikel 1 : Algemeen
In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis :
Overtum: Overtum gevestigd te Hoofddorp
1.2 Opdrachtgever : Degene tot wie aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, leveringen dan wel
facturen van Overtum zijn gericht.

Artikel 2 : Aanbiedingen, offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, zowel schriftelijke als mondelinge, of andere verklaringen van
vertegenwoordigers en / of werknemers van Overtum zijn vrijblijvend.

Artikel 3 : Werkingssfeer

3.1 Voor zover in een overeenkomst niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene
verkoopvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende
opdrachten van Overtum

Artikel 4 : Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en nadat Overtum een opdracht c.q. bestelling
schriftelijk heeft bevestigd, dan wel doordat Overtum geheel of gedeeltelijk aan een opdracht c.q.
deellevering heeft voldaan.
4.2 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en / of
wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen worden
overeengekomen.
4.3 Overtum is gerechtigd voor het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te
eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
4.4 Overtum is bevoegd om, indien Overtum dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de uitvoering
van de aan Overtum gegeven opdracht, anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan opdrachtgever
zullen worden doorberekend, Overtum zal hierover met de opdrachtgever vooraf overleg plegen.

Artikel 5 : Prijzen

5.1 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf magazijn en zijn exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
5.2 Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen zijn eventuele andere in
verband met de levering te maken kosten niet bij de prijs inbegrepen.
5.3 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het tijdstip van de offerte. Overtum
is tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd de prijzen aan te
passen aan de prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, onderdelen, arbeidslonen,
valutakoersen, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten,
vervoerskosten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen.

Artikel 6 : Betaling
6.1 Betalingen geschieden contant, Ideal of vooruit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan geldt artikel 6.2 en
verder;.
6.2 De betalingen, die niet onder artikel 6.1 vallen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door Overtum aan te wijzen bankrekening.
6.3 Indien de betaling niet, gedeeltelijk of niet tijdig is ontvangen, is de opdrachtgever - zonder dat
daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd vanaf de
datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.
6.4 Indien Overtum tot invordering overgaat van een achterstallige factuur of andere vordering op
opdrachtgever, zullen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
ten laste komen van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden
bepaald op tenminste 15 % van de te vorderen hoofdsom met een minimum van 250,- euro.
6.5 Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering
beschouwd.
6.6. Opdrachtnemer is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te
eisen en / of deze leveranties op te schorten, indien:
a) hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico's niet meer of niet meer voldoende
kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;
b) de opdrachtgever een opeisbare factuur van opdrachtnemer niet tijdig heeft betaald, dan wel de
financiële positie van de opdrachtgever verslechtert ten opzichte van het moment waarop de order(s)
werd(en) geplaatst, voordat deze geheel is c.q. zijn uitgevoerd.
6.7. Indien opdracht nemer op grond van artikel 6.6 een order wil ontbinden dient hij dit aan
opdrachtgever mee te delen en opdrachtgever een termijn van 5 dagen te stellen om alsnog de orders
vooruit te betalen , dan wel zekerheid hiervoor te stellen.

Artikel 7 : Levering

7.1 De opdrachtnemer heeft recht op een naleveringstermijn van 15 werkdagen, ingaande daags na
afloop van de leveringsdatum of termijn, behoudens orders die zijn voorzien van het predicaat "fix" of
"spoed".
7.2 Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door Overtum niet aangehouden kan of
kunnen worden, zal Overtum de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met
vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat opdrachtgever
daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, kan ontlenen of
tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan
eisen.
7.3 Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringstermijn
achterwege blijft, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of voor het niet
nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering door Overtum vóór de aflevering van de
desbetreffende goederen wordt ontvangen.

Artikel 8 : Risico-overgang

8.1 Alle risico’s van transport van de af te leveren goederen berusten bij de opdrachtgever, zowel wat
de directe als de indirecte schade betreft.
8.2 Hetgeen door Overtum verricht en / of geleverd is, is onverminderd het bepaalde in het vorige lid,
met ingang van het tijdstip van de verrichting en / of levering, voor risico van de opdrachtgever.
Artikel 9 : Klachten
9.1 Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de
overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen na levering Overtum daarvan schriftelijk in
kennis stelt, met tegelijk daarbij een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de
opdrachtnemer van de aard en de grond van de reclame en van het desbetreffende factuurnummer
en / of het / de betreffende artikelnummer(s) en / of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.
9.2 Klachten inzake de facturen van Overtum dienen binnen 8 dagen na factuurdatum door middel van
een schrijven door Overtum te zijn ontvangen.
9.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit,
kleur, maat, gewicht, finish, dessin en dergelijke vormen geen grondslag voor opdrachtgever voor
klachten.
9.4 Niet zichtbare gebreken of anderszins niet waarneembare gebreken, die niet onder de onderzoek
plicht van opdrachtgever vallen direct na het moment van levering, en die eerst bij het gebruik kunnen
blijken (=verborgen gebreken), behoren binnen 8 werkdagen na ontdekking daarvan te worden gemeld
door middel van een schriftelijke en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de opdrachtnemer van de
aard en de grond van de reclame en van het desbetreffende factuurnummer en / of het / de
betreffende artikelnummer(s) en / of een omschrijving van de gereclameerde artikelen.
9.5 Bij gerechtvaardigde klachten heeft opdrachtnemer de keuze de goederen binnen redelijke termijn
te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen , een en ander ter beoordeling van de
opdrachtnemer.
9.6 Het indienen van klachten / reclames ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
9.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd goederen waarover deze reclameert zonder schriftelijke
toestemming van Overtum terug te zenden.

Artikel 10 : Overmacht

10.1 Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen
toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar
langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst
kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
10.2 Als een niet aan Overtum toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te
merken : iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en / of order te voorzien -, waardoor de levering en
/ of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de
productie van en / of levering door Overtum, dat de nakoming door Overtum zo kostbaar / of economisch
zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of
opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Overtum gevergd kan worden.
Artikel 11 : Aansprakelijkheid
11.1 Indien Overtum toerekenbaar te kort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Overtum slechts
aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die het rechtstreeks gevolg is van de achterwege
gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade,
schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
11.2 Overtum staat er niet voor in dat de door opdrachtgever aangegeven textielkwaliteit en / of andere
specificaties van het product beantwoordt aan het doel dat opdrachtgever daarmee voor ogen staat.
11.3 Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enig recht op de schadevergoeding zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij Overtum te melden.
11.4 Overtum is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het vervoer naar en opslag ten kantore
van opdrachtgever.

Artikel 12 : Eigendom

12.1. Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde goederen, zowel betaalde als niet
betaalde, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat betaling van alle ook nog niet vervallen
facturen heeft plaatsgevonden. Zolang opdrachtnemer nog enig bedrag uit hoofde van leveringen dan
wel ontstane rente en / of incassokosten te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te
nemen en kan en mag de opdrachtgever geen goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot
zekerheid) aan derden overdragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel
teruggenomen goederen wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de B-2-B marktwaarde van die
goederen op de dag van terugname.
12.2 Een opdrachtgever kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem / haar de koopprijs
betaalt en daarvoor in de vordering van de opdrachtnemer wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een
derde, die in de vordering van de opdrachtnemer wordt gesubrogeerd, komt het
eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.
12.3 In het geval van subrogatie als bedoeld in artikel 12.2 levert de opdrachtnemer de voorbehouden
eigendom van de goederen waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde.
Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt de opdrachtgever de goederen voor de gesubrogeerde derde.

Artikel 13 : Geschillen

13.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig
worden beschouwd, welke tussen Overtum en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of nadere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden onderworpen aan
het Nederlandse recht.
13.2 Voornoemde geschillen zullen - voor zover de wet zulks toelaat - uitsluitend worden berecht door
de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Overtum gevestigd is.

Artikel 14 : Retourzendingen

14.1 Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Overtum zijn niet toegestaan en worden
dan ook geweigerd.
14.2 Retourzendingen die door Overtum niet zijn aanvaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel
opzicht van de betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 6.
14.3 Retourzendingen dienen altijd te geschieden volgens de RETOUREN PROCEDURE. Zoals vastgelegd
in Artikel 15. afwijking daarvan is altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 : Retouren procedure

15.1 Een bestelling of product kan uitsluitend geretourneerd worden naar Overtum indien deze aan devolgende voorwaarden voldoen;
a) Een retour dient van te voren per e-mail aangemeld te worden bij info@overtum.nl;
b) Bij deze aanmelding is ook een kopie factuur nodig van de betreffende bestelling / goederen;
c) Pas na ontvangst van een retournummer kan de zending opgestuurd worden, hierbij dient het
retournummer duidelijk op de doos te worden vermeld;
d) Retour is onbeschadigd en zit in de originele verpakking;
e) Binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 1 maand na bestelling;
f) Samples of speciaal bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden;
g) Producten gemarkeerd als EOL kunnen niet geretourneerd worden;
h) Retourzendingen die niet voldoen aan een van bovenstaande condities, worden niet in behandeling
genomen.
15.2 De klant dient de producten op eigen rekening retour te sturen naar Overtum. Na goedkeuring en
ontvangst van de retourzending wordt overgegaan tot het crediteren / terugstorten van het
retourbedrag.
15.3 Het retour sturen van goederen brengt helaas ook kosten met zich mee;
a) 25% van het totaalbedrag;
b) Minimum van 25,- euro;
c) Deze handelingskosten worden in mindering gebracht op de credit nota of terugstorting.
Bovenstaande is alleen van toepassing op zakelijke aankopen.

Het retour sturen voor consumenten:
U regeld en betaald de kosten voor het retour sturen, deze worden niet vergoed.


Artikel 16 : Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken. Als Overtum gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen
of fouten in het aanbod binden Overtum niet.

Artikel 17 : Veilige web omgeving

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, dient de opdrachtgever passende technische en
organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de
opdrachtgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht moeten